დაბრუნების პოლიტიკა

იმის გათვალისწინებით, რომ საიტზე განთავსებული პროდუქცია არის ონლაინ ლექცია, არ ხდება შეძენილ ლექციაზე სურვილის აღარ ქონის შემთხვევაში თანხის უკან დაბრუნება(მომხმარებელს აქვს საშუალება დეტალურად ნახოს წინასწარ და შეაფასოს რამდენად ჭირდება ეს პროდუქტი ესა თუ ის კონკრეტული პროდუქტი). გარდა იმ შემთხვევებისა, თუ პროგრამაში აღმოჩნდება ჩვენი მიზეზით დაშვებული შეცდომა ან სხვა რამ ხარვეზი, რაც ხელს უშლის მომხმარებელს მიიღოს შეძენილი მომსახურება.